Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 24
Holding Institution: Archiwum Akt Nowych
 1. Zbiór materiałów dotyczących zbrodni hitlerowskich w Polsce

  • Collection of materials detailing Nazi crimes in Poland

  Prokuratura I Frontu Białoruskiego: zbrodnie hitlerowskie w województwie białostockim, lubelskim, warszawskim, nowogródzkim i wileńskim - protokoły zeznań świadków, 1944, sygn. 230, t. 1; Polsko - Radziecka Komisja dla Badania Zbrodni Niemców w Lublinie: badania zbrodni na terenie Siedlec i okolicy - protokoły, 1944, sygn. 230, t. 2; Łódzka Wojewódzka Komisja dla Badania Zbrodni Niemców w Polsce: wyjazd do obozu w Chełmnie nad Nerem, posiedzenie - protokół, sprawozdanie, 1945, sygn. 230, t. 3; Gminna Rada Narodowa w Zaborowie: ekshumacja zwłok ofiar terroru hitlerowskiego - protokół, 1945, ...

 2. Delegatura Rzadu RP na Kraj

  • Government Delegation for Poland

  In terms of Holocaust research, the most important departments of the Delegation were as follows: Departament Spraw Wewnętrznych (Department of Internal Affairs – Security), above all files 26-28, whose content includes the personal files of Jews who collaborated with the Germans, and registration data from the Warsaw ghetto for the years 1941-1943. These are some of the most important documents for anyone researching the Polish Underground State. Departament Informacji i Prasy (Department of Information and Press), which covers areas such as radio tapping, reviews of the underground press,...

 3. Grupa zespołów akt starostw powiatowych okręgu Galicja

  Organizacja i działalność starostw - korespondencja, okólniki, notatki: Starostwo Powiatowe we Lwowie 1942-1944, sygn. 1-3; Starostwo Powiatowe w Czortkowie 1943, 1944, sygn. 1, 2; Starostwo Powiatowe w Stanisławowie 1944, sygn. 1; Starostwo Powiatowe w Brzeżanach 1941-1943, sygn. 1, 2.

 4. Urząd Okręgu Galicja [we Lwowie]

  • Amt des Distrikts Galizien
  • Galicia District Office

  Personalamt: okólniki, akta osobowe urzędników, 1941-1944, sygn. 1a-1g; Archivamt: dzienniki podawcze, 1942, sygn. 2-4a; Abteilung Innere Verwaltung: spis telefonów urzędu, 1943, sygn. 4a; Unterabteilung Veterinaerwesen: sprawy weterynaryjne - sprawozdania z działalności referatu i lekarzy, akta osobowe i protokóły z posiedzeń weterynarzy, 1941-1944, sygn. 5-53; Unterabteilung Bevoelkerung und Fuersorge: opieka nad niemieckim szkolnictwem, uchodźcami i przesiedleńcami, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego - okólniki, zestawienia, dziennik podawczy, księga kasowa, 1941-1944, sygn. 54-59f;...

 5. Związek Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację. Zarząd Główny w Warszawie

  Zjazdy walne: protokóły, referaty, sprawozdania 1945-1949, sygn. 1-11; Zarząd Główny, Prezydium, Główna Komisja Rewizyjna: protokóły posiedzeń, 1945-1949, sygn. 12-18; Organizacja i działalność Związku: zarządzenia, plany, sprawozdania, budżety, 1946-1949, sygn. 19-32; Działalność: propagandowa, kulturalno - oświatowa, socjalna, współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami, 1939-1951, sygn. 33-63; Konkursy, projekty budowy, 1945-1948, sygn. 64-66; Zarządy wojewódzkie: organizacja, działalność, likwidacja, 1945-1951, sygn. 67-181; Komisja Weryfikacyjna Zarządu Głównego: protokóły, kores...

 6. Główny Urząd Likwidacyjny w Łodzi

  • Main Liquidation Office in Łódź

  Biuro Ogólne: zarządzenia, instrukcje, pracownicy, budżety 1946-1948, sygn. 1-26 Biuro Nadzorcze: instrukcje, protokóły z konferencji i kontroli 1946-1948, sygn. 27-55 Biuro Ewidencyjno- Szacunkowe: instrukcje, protokóły i sprawozdania z działalności terenowych wydziałów ewidencyjno-szacunkowych i kontroli 1946-1948, sygn. 56-92 Biuro Powiernicze: protokóły zdawczo-odbiorcze, sprawozdania dotyczące mienia skonfiskowanego przez Komisję Specjalną, zestawienia 1946-1948, sygn. 93-133 Biuro Prawne: zarządzenia, protokóły z konferencji, opinie prawne o majątkach obywateli polskich i obcych 1946-...

 7. Zbiór materiałów z lat i dotyczących II wojny światowej

  Materiały polskie: informacje i opracowania o charakterze politycznym, przekłady na język polski fragmentów prac dotyczących wojny, wycinki prasowe (zbiór Urbacha), wiersze, przepowiednie, spis Polaków w Szwecji 1939-1945, sygn. 1-15, 69; Materiały niemieckie i inne: fragmenty akt urzędów administracji, policji, wojska oraz przedsiębiorstw, głównie z obszaru Generalnego Gubernatorstwa (sprawy administracyjno-gospodarcze, sanitarne, wywłaszczeń), Niemcy z Rzeszy zatrudnieni w okupowanej Polsce, w tym członkowie S.A., spisy Polaków w ZSRR i Austrii, niemieckie kasy kredytowe w Krakowie 1926-1...

 8. Dzienniki, kroniki, pamiętniki

  • Diaries, chronicles and memoirs 1939-1945

  Aurelia Wyleżyńska, notatki pamiętnikarskie (wydarzenia w kraju, życie warszawskiego środowiska artystyczno-literackiego, 1942, 1943, sygn. 231/I, t. 1-6; Władysław Piotrowski: wspomnienia z lat 1941-1944 z partyzantki na Białorusi, sygn. 231/II, t. 1,2; Zuzanna Rabska: "kartki z pamiętnika" (przeżycia literatki, losy inteligentów, obozy, Powstanie Warszawskie), 1939-1945, sygn. 231/III, t. 1; Jerzy Biernacki: sytuacja w Krakowie w 1940 r., stosunki społeczno-ekonomiczne na folwarkach dystryktu warszawskiego w latach 1942-1945, notatki, wspomnienia, 1940-1945, sygn. 231/IV, t. 1,2; Ludwik L...

 9. Społeczny Komitet Antykomunistyczny ANTYK

  • ANTYK Anti-Communist Committee

  Sytuacja w Polsce, działalność organizacji podziemnych, w tym komunistycznych: instrukcje, meldunki, sprawozdania, odpisy dokumentów organizacji lewicowych, opracowania, kartoteki członków KPP, PPR i GL, wyroki wojskowych sądów specjalnych, sprawozdania i meldunki Kierownictwa Dywersji AK, 1940 - 1944, sygn. 228/1. t.1-4, 228/2-4, 228/5, t.1 - 2, 228/6, 228/7, t.1 - 3, 228/8, t.1,2. 228/9-13, 228/14, t.1-4, 228/15, t.1-4, 228/16, t.1-2, 228/17, t.1-12, 228/18-19, 228/20, t.1-2, 228/21, 228/22, 228/23, t.1-12, 228/24, t.1-6, 228/25, t.1,2, 228/26, t.1-8; Powstanie Warszawskie: działalność do...

 10. Obozy koncentracyjne - zbiór akt

  • Concentration camps – a collection of files

  Hitlerowskie obozy koncentracyjne i więzienia: Buchenwald: zaświadczenia, rezolucje, odezwy, gazetki, listy więźniów, 1942 - 1945, sygn. 212/I, t.1, 2, Dachau: listy więźniów, blankiety przekazów pocztowych, 1942, sygn. 212/I, t.3; Gotha: protokóły zebrań, korespondencja, karty rejestracyjne, 1945, sygn. 212/I, t.4; Gross-Rosen: listy więźniów, 1944, 1945, sygn. 212/I, t.5; Gusen: listy więźniów, 1944, sygn. 212/I, t.6; Lublin, Więzienie na Zamku: listy więźniarek Ireny i Ewy Tomasik do rodziny, 1939-1944, sygn. 212/I, t.8; Łódź, Więzienie przy ul. Szterlinga: listy więźniów,1944, sygn. 212...

 11. Ogólno-Żydowski Związek Robotniczy "Bund" w Polsce

  Centralny Komitet: okólniki, odezwy, 1900-1918, 1925-1937, sygn. 30/I, t.1, 30/II, t.1; Komitet Zagraniczny: działalność Bundu za granicą, okólnik, 1911, sygn. 30/I, t.2; Komitety terenowe: sprawozdania, plakaty, odezwy, 1905-1918, 1919, 1927, 1935,1936, sygn. 30/I, t.3, 30/II, t.2,3; Organizacje żydowskie, w tym powołane w okresie wyborów do Sejmu i samorządów: odezwy, sprawozdania, plakaty, 1905,1906,1916-1918, 1924-1938, sygn. 30/I, t.4,5, 30/II, t.4, 6; Działacze i prasa Bundu: fotografie, artykuły prasowe, wykaz skonfiskowanych numerów "Fołkscajtung", 1919-1939, sygn. 30/II, t.5, 7; Ce...

 12. Urzędy i instytucje Okręgu Galicja

  Komendant Żandarmerii przy Dowódcy SS i Policji we Lwowie: akta osobowe żandarmów 1940-1944, sygn. 1-10. Urząd Kontroli Celnej dla Okręgu Galicja we Lwowie: dochodzenia przeciw urzędnikom o nadużycia celne,1941-1943, sygn. 11,12. Generalna Dyrekcja Monopoli. Ekspozytura we Lwowie: produkcja i zbyt produktów naftowych, 1941-1944, sygn. 13,14. Urzędy i instytucje: drogowe w Samborze i Tarnopolu, gospodarki wodnej w Brzeżanach, Czortkowie, Samborze, Stryju, Tarnopolu i Stanisławowie, szkoła kupiecka we Lwowie i podstawowa w Czarnej Wodzie, Biblioteka Państwowa we Lwowie, 1941-1944, sygn. 15-29.

 13. Rząd Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie

  • Regierung des Generalgouvernements

  Staatssekretariat: organizacja rządu, ceny, planowanie, personel, 1939-1945, sygn. 1-410/6 Fernschreibstelle: korespondencja dalekopisowa, 1944, sygn. 411-422 Hauptabteilung Innere Verwaltung: organizacja Sonderdienst i Baudienst, wyznania, mniejszości narodowe, 1939-1944, sygn. 422/1-573 Hauptabteilung Finanzen: budżet, podatki, 1939-1944, sygn. 573/1-1280. Hauptab-teilung Gesundheitswesen: koszta lecznictwa, utrzymanie szpitali 1939-1944, sygn. 1281-1290 Hauptabteilung Wirtschaft: nadzór bankowy, kredyty, finansowanie przemysłu, 1939-1945, sygn. 1290/1-1407/4 Hauptabteilung Ernährung und ...

 14. Zbiór druków niemieckich

  • Collection of German printed matter

  Plakaty, 1939-1944, sygn. 1-40, 52-53, 63 Broszury i ulotki, 1941-1944, sygn. 41-51, 54-62, 64.

 15. Związek Patriotów Polskich w ZSRR

  • Union of Polish Patriots in the USSR

  Most important for the subject of interest here are the files of the Komitet Organizacyjny Żydów Polskich (Polish Jews’ Organizational Committee) affiliated to the ZPP from the years 1944-1945, which include minutes of meetings and conferences, documents concerning Jewish writers, biographies and profiles of activists, and information on the situation of the Jews in the USSR

 16. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej - zbiór akt

  • Assistance rendered by Poles to the Jewish population during the Nazi occupation

  Ankiety dokumentacyjne, relacje, listy zebrane przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, fotografie, 1968-1969, sygn. 1-18.

 17. Komisarz do Spraw Mienia Nieprzyjacielskiego w GG w Krakowie

  • Kommissar für die Behandlung Feindlichen Vermögens in Generalgouvernement
  • Commissar for Enemy Property in the GG in Krakow

  Organizacja i działalność urzędu komisarza 1940-1944, sygn. 1-7 Arkusze zgłoszeń mienia należącego do obywateli i firm z państw nieprzyjacielskich, 1940-1944, sygn. 8-327.

 18. Starostwo Miejskie we Lwowie

  • Der Stadthauptmann in Lemberg
  • City Governor in Lwów

  Wydział Prezydialny: organizacja, zarządzenia, (1940), 1941-1944, sygn. 1-8; Dyrekcja Policji: wydawanie dowodów tożsamości, 1942-1944, sygn. 9; Decernat Zarządu Ogólnego: nieruchomości, akta stanu cywilnego, sprawy personalne, (1939-1940), 1941-1945, sygn. 10-311; Decernat Zdrowia: personel, biuletyn informacyjny, 1943, 1944, sygn. 312-320; Decernat Budownictwa: finansowanie robót, pracownicy, 1941-1944, sygn. 321-333; Decernat Gospodarki: Bank Rolny, przydziały odzieży, stan gospodarki miejskiej, 1941-1944, sygn. 334-379; Decernat Finansowy: finanse miasta, nieruchomości, (1933, 1937,1939...

 19. Narodowe Sily Zbrojne

  • National Armed Forces
 20. Armia Krajowa

  • The Home Army

  The files include those of Home Army's Jewish Department, which gathered information on the fate of the Jewish population in the Polish lands and served as the basis for the compilation of the “black books of Nazi crimes”,