Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 50
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Łodzi
 1. Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Łodzi

  • Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Litzmannstadt
  • Public Prosecutor at the Regional Court in Łódź
 2. Miejska Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Łodzi

  Dokumentacja dotycząca upaństwowienia w latach 1946-1947 firm przemysłów: elektrotechnicznego, sygn. 1-8; chemicznego, sygn. 11-19; drzewnego, sygn. 20-25; metalowego, sygn. 26-48; papierniczego, sygn. 49-52; skórzanego, sygn. 53-55; spożywczego, sygn. 56-86; włókienniczego, sygn. 87-147; materiałów budowlanych, sygn. 148-156; kin, sygn. 9-10; różnych zakładów (np. fryzjerskich), sygn. 157-158.

 3. Żydowski Fundusz Narodowy Biuro Centralne w Polsce Łódź

  Komisja Dewizowa: fundusze uzyskane ze sprzedaży majątków osób zamieszkałych w Izraelu z lat 1948-1949, sygn. 1; sprawy praw majątkowych obywateli polskich narodowości żydowskiej, którzy opuścili Polskę z lat 1948-1950, sygn. 2-90.

 4. Rewizyjne i Powiernicze Biuro "Ruteg" w Łodzi

  • Revisions und Treuhandbüro "Ruteg" in Litzmannstadt
  • “Ruteg” Revision and Trustee Office in Łódź

  Korespondencja w sprawach organizacyjnych, sprawy personalne pracowników, wycinki prasowe, rozporządzenia i instrukcje, sprawozdania z przejęcia poszczególnych przedsiębiorstw najczęściej zawierające bilans otwarcia.

 5. Sąd Okręgowy w Piotrkowie

  Akta organizacyjno-administracyjne Sądu: zarządzenia, okólniki, sprawy personalne, sprawozdawczość, akta rejonów śledczych, korespondencja z urzędami hipotecznymi, notariuszami i komornikami. Akta spraw Wydział Karny: kradzieże, zabójstwa, napady, pobicia,, posiadanie broni, gwałty, znęcanie się, usiłowanie zabójstwa, fałszerstwa, oszustwa, uchylanie się od alimentów, pogwałcenie obrzędów religijnych, nielegalne lecznictwo, porzucenie noworodka, spędzenie płodu, samowolne pozbawienie wolności, ucieczka z więzienia, wypadki drogowe, wyrób alkoholu.

 6. Prezydent Policji w Łodzi

  • Polizeipräsident Litzmannstadt
  • President of the Police in Łódź

  Sprawy meldunkowe cudzoziemców oraz personalne fukcjonariuszy centrali w Łodzi i oddziału w Pabianicach.

 7. Zarząd Przedsiębiorstw Krawiecko-Kuśnierskich w Łodzi

  Wydział Organizacji - regulaminy, schematy organizacyjne, zarządzenia własne i władz zwierzchnich, wycinki prasowe, plakaty; Wydział Planowania - plany pracy, produkcji, finansowe i kosztów sporządzane przez Zarząd i Ekspozytury; Wydział Finansowo - Księgowy - analizy działalności gospodarczej, bilanse, kalkulacje, plany przemysłowo-finansowe, akta zdawczo - odbiorcze zakładów podległych; Wydział Personalny oraz Zatrudnienia i Płac - instrukcje władz zwierzchnich i własne, regulaminy premiowania, sprawozdania ze stanu zatrudnienia; Wydział Produkcji - akta Branżowej Komisji Norm Pracy, kalk...

 8. Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego w Łodzi

  Dział Organizacji: materiały dotyczące organizacji przemysłu włókienniczego, CZPWł i jego komórek organizacyjnych, dyrekcji, zjednoczeń, central i zakładów - m. in. statuty, schematy, akty erekcyjne; schemat organizacyjny, okólniki, zarządzenia i korespondencja Ministerstwa Przemysłu i Handlu; zarządzenia Generalnego Dyrektora, okólniki, pisma okólne, rozporządzenia służbowe i wykonawcze, biuletyny służbowe CZPWł; protokoły z posiedzeń i konferencji Generalnej Dyrekcji CZPWł, konferencji i zjazdów przemysłu włókienniczego, dyrektorów zjednoczeń, problemowych i in.; wykazy i charakterystyki ...

 9. Łódzka Ochotnicza Straż Pożarna w Łodzi

  Oddział Administracyjny: statuty, projekty statutów, rozporządzenia, okólniki, przepisy prawne dotyczące straży pożarnych, organizacja straży, szkolenie, zabezpieczenie fabryk, organizacja służby w mieście, sprawozdania roczne, plany pracy ogólne oraz jednostek plutonów, protokoły posiedzeń zarządu, rady, różnych komisji, sądu honorowego, Rady Oficerów, Rady Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych, korespondencja dotycząca organizacji oddziałów przy fabrykach, obchodów jubileuszy, wystaw, organizacji imprez artystycznych i zabaw. Oddział Budżetowy: preliminarze budżetowe, bilanse, spr...

 10. Komenda Milicji Obywatelskiej m. Łodzi

  Rozkazy i polecenia porządkowe, sprawy personalne, ewidencja członków i oceny ich pracy, spisy wydanych opasek oraz legitymacji, podział miasta na posterunki i podział czynności, sprawy gospodarcze komendy i posterunków, polecenia komendy, rozkłady służby, spisy lokali, zapotrzebowania na artykuły pierwszej potrzeby dla milicjantów, księgi służb, protokoły i raporty kontroli.

 11. Akta gminy Radogoszcz

  • Files of the commune of Radogoszcz

  Akta Wójta Gminy z lat 1816-1867: wykaz miejscowości w gminie, szarwarki, budowa mostu, defraudacje leśne, służba wojskowa, szkoła elementarna w Żabieńcu, zabezpieczenie majątku po osobach zmarłych, pobieranie opłat sądowych, posiadanie broni palnej, listy osób skazanych na konfiskatę majątku w Królestwie Polskim. Akta Zarządu Gminnego z lat 1875-1914: przesiedlenia do gminy, cudzoziemcy, wykazy osób pod nadzorem policji, wykazy ewangelików, emigracja do Brazylii w latach 1890 i 1895, areszty, zachorowania, epidemie, wykazy dymów w gminie oraz właścicieli gospodarstw podlegających ukazowi z...

 12. Akta gminy Łagiewniki

  • Files of the commune of Łagiewniki

  Akta Wójta Gminy z lat 1818-1867: kupno i sprzedaż ziemi, powinności i świadczenia pieniężne związane z posiadaniem ziemi, szkoła gminna, emigracja ludności, opłaty za leczenie ponoszone przez gminę, zakres czynności sołtysów, korespondencja dotycząca udziału mieszkańców gminy w powstaniach listopadowym i styczniowym. Akta Zarządu Gminnego lat 1867-1882: ewidencja osób pozostających pod nadzorem policyjnym, spisy osób, które wyprowadziły się z gminy, leczenie chorych na koszt gminy, korespondencja dotycząca kościołów i szkół, spis folwarków, kolonii i zabudowań, spisy bydła, księga obrad gm...

 13. Organy Niemieckiej Partii Narodowo-Socjalistycznej oraz jej przybudówki w Łodzi i rejencji łódzkiej - zbiór szczątków zespołów

  Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Kraj Warty Zarząd Okręgu Łódź Miasto: listy członków, zestawienia statystyczne dotyczące stanu 41 dzielnic partyjnych (Ortsgruppen). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu Łódź Powiat: informacje w zakresie podziału na najniższe jednostki organizacyjne - bloki oraz spraw załatwianych przez szefów terenowych organizacji NSDAP (Ortsgruppenleiter). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Łasku: formularze zgłoszeń do SA, SS i Luftschutzu. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Si...

 14. Prokuratura przy Sądzie Specjalnym w Piotrkowie

  • Staatsanwaltschaft bei dem Sondergericht Petrikau
  • Public Prosecutor at the Special Court in Piotrków Trybunalski

  Akta ogólne: zarządzenia władz zwierzchnich w sprawach organizacyjnych, kancelaryjnych, pracowniczych i gospodarczych, sygn. 1-42; akta spraw karnych - układ chronologiczny, w ramach poszczególnych lat podział na referaty, w ramach referatów wg kolejnych numerów repertoriów: działalność polityczna, ruch oporu, nielegalna działalność, wykroczenia administracyjno-urzędowe, przekroczenia granicy, wypowiedzi antyniemieckie, słuchanie radia, użycie siły wobec Niemca, posiadanie broni, kontakty z jeńcami, przeprowadzanie jeńców, przekupstwo, przestępstwo dewizowe, dezercja, sabotaż, fałszowanie d...

 15. Zarząd Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego Wschód Ekspozytura w Łodzi

  • Grundstückgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost m. b. H. Zweigstelle Litzmannstadt

  Akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości z terenu Łodzi; akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości znajdujących się w miejscowościach położonych w okolicach Łodzi; spis ulic Łodzi wraz z numeracją nieruchomości; przepisy i rozporządzenia Rzeszy; akta osobowe pracowników Zarządu Nieruchomości, skorowidze do akt nieruchomości miasta Łodzi litery A-Z, kartoteka pracowników Wydziału Budowlanego HTO.

 16. Urząd Rent w Łodzi

  • Versorgungsamt Litzmannstadt

  Akta szczegółowe ubezpieczonych ułożone alfabetycznie (w poszczególnych teczkach znajdują się zawiadomienia rodzin o śmierci ich członków, podające okoliczności zgonu), listy zatrudnionych w Urzędzie i odbywających służbę wojskową.

 17. Komisarz miasta Łodzi Oddział Rekwizycji

  • Kommisar der Stadt Lodsch Requisitionabteilung

  Rachunki za zarekwirowane surowce i towary przez Wehrmacht oraz świadczone usługi, zestawienia osób i firm dotkniętych przez rekwizycje, zarządzenia Szefa Zarządu Cywilnego 8 Armii, ogłoszenia Komisarza Miasta Łodzi, korespondencja i sprawozdania dotyczące rekwizycji.

 18. Związek Dziewcząt Niemieckich Młodzieży Hitlerowskiej Chorągiew Łódzka

  • Bund Deutscher Mädeln in der Hitler Jugend Bann Litzmannstadt

  Ankiety personalne, karty ewidencyjne, legitymacje członkiń organizacji.

 19. Państwowa Policja Kryminalna Posterunek Policji Kryminalnej w Łodzi

  • Staatliche Kriminalpolizei Kriminalpolizeistelle Litzmannstadt
  • Criminal Police in Łódź, Police Station in the Ghetto

  W większości zachowały się akta komisariatu w gettcie. Sprawy ogólnoorganizacyjne i personalne funkcjonariuszy, meldunki o przestępczości w Łodzi i rejencji, materiały dotyczące działalności policji na terenie getta łódzkiego: przekraczanie granic, konfiskaty mienia, sprawozdania dotyczące morderstw i samobójstw w gettcie, ewidencji i statystyki ruchu ludności, raporty dzienne Przełożonego Starszeństwa Żydów oraz zarządzenia i ogłoszenia władz okupacyjnych, ewidencja aresztowanych żydów, księgi ewidencyjno-kontrolne.

 20. Urząd Pracy w Łodzi

  • Arbeitsamt in Litzmannstadt
  • Labour Office in Łódź

  Przepisy o ogólnym funkcjonowaniu urzędów pracy, materiały dotyczące procedury administracyjno-biurowej, korespondencja w sprawie szkolenia wojskowego urzędników Arbeitsamtu, kartoteka zakładów zbrojeniowych na terenie Łodzi, policyjne doprowadzania Polaków uchylających się od pracy i ich badania lekarskie, akta personalne pracowników Urzędu w Wieluniu placówki w Ostrzeszowie.