Archival Descriptions

Displaying items 1 to 6 of 6
Holding Institution: Държавен архив – Бургас
 1. ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МАЛКО ТЪРНОВО (1913 - 1944)

  • Local Administration - MALKO TURNOVO (1913 - 1944)

  Окръжни, писма и др. с указания за спазване на обществения ред, начина на издаване на визи и паспарти, наблюденията на граждани и политически партии, разузнавателната дейност, въдворяването на лица, следене движението на евреите и др. (1914 - 1944), заповеди от Дирекция на полицията - София, Областно полицейско управление, Околийско управление и др. за спазване на обществения ред, провеждането на избори, охраната на гарничния район, проява на предпазливост при контакт с чужди граждани, спазване правилата за носене на оръжие, борбата с нелегалните и др. (1913 - 1944), писма за административн...

 2. Протоколна книга от заседания на Съвета на Еврейска община - Бургас и от избор на нова Тричленната комисия.

  • Minutes of meetings of the Council of the Jewish Municipality - Bourgas and the selection of a new three-member committee.

  Протоколна книга от заседания на Съвета на Еврейска община - Бургас и от избор на нова Тричленната комисия. Оригинал. Ръкопис. Съдържа сведения за: искането на общината, да се намалят или отменят таксите за уреждане на документи за самоличност на бедните евреи (л 1); гласуването на бюджета на общината и синагогалното настоятелство (л 4 - 6, 14 - 16, 25, 45 - 46, 51, 57 - 58); съкращенията на училищния и общинския персонал и на всички разходи до минимум (л 12 - 14); назначаване на учители по еврейските и по българските предмети (л 20); създаването на комитет към Еврейската община за подпомаг...

 3. Обяви и съобщения на Еврейска община - Бургас във връзка с разпоредбите на Комисарството за еврейските въпроси

  • Announcements and Communications of the Jewish Municipality - Bourgas in connection with the provisions of the Commissariat for Jewish Affairs

  Обяви и съобщения на Еврейска община - Бургас във връзка с разпоредбите на Комисарството за еврейските въпроси - София за изселване на софийски евреи в Бургас, на бургаски евреи в Шуменско и за неплатилите араха за 1943 г. Оригинали, преписи. Машинопис, циклостил.

 4. Преписка с Комисарството по еврейските въпроси, Министерството на народното просвещение - София, Областната дирекция на полицията - Бургас и др. по дейността на общината във връзка със Закона за защита на нацията.

  • Correspondence with the Commissariat on Jewish Affairs, Ministry of National Education - Sofia, Regional Police Directorate - Bourgas and others. on the activity of the municipality in connection with the Law for the Protection of the Nation.

  Преписка с Комисарството по еврейските въпроси, Министерството на народното просвещение - София, Областната дирекция на полицията - Бургас и др. по дейността на общината във връзка със Закона за защита на нацията. Оригинали, копия, преписи. Машинопис, ръкопис. Съдържа сведения за: промените в състава на Консисторията при Еврейската община (л 3 - 4, 9); промяна в местожителството (принудително изселване на бургаски евреи и преселване на софийски и др. евреи в Бургас) (л 5, 7 - 8, 11, 17 - 19, 21 - 23, 26 - 40, 50, 53, 63, 67, 75 - 76, 102, 106, 143, 238, 266, 269, 274, 283); ликвидиране на е...

 5. Заявления от евреи до коменданта за издаване на задгранични паспорти за изселване в Палестина с приложения.

  • Requests from the Jews to the Commander for the issue of expatriate passports to Palestine with annexes.

  Заявления от евреи до коменданта за издаване на задгранични паспорти за изселване в Палестина с приложения.

 6. ЕВРЕЙСКА НАРОДНА ОБЩИНА - БУРГАС (1878 - 1944)

  • Jewish People's Municipality - BURGAS (1878 - 1944)

  Наредби и заповеди на Министерството на вътрешните работи и народното здраве за създаването на Комисарство по еврейските въпроси(1942 - 1943), окръжни от Централната консистория на евреите в България, Еврейската община в Бургас и др. (1940 - 1943), протоколни книги (1933 - 1943), преписка с Българската генерална банка, Централната консистория на евреите в България и др. за дейността на общината и на еврейските дружества, подпомагане на бедни евреи, ликвидирането на еврейските предприятия по Закона за защита на нацията и др. (1930 - 1944). Семейни регистри (1912 - 1941), съобщения от Комисар...