Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 2,776
Country: Poland
 1. Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady

  • Collection of Holocaust Survivor Testimonies

  7196 jednostkowych przeżyć z: - kilkuset gett na obszarze II Rzeczypospolitej oraz z - setek niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów masowej zagłady.

 2. Zbiór Eugenii Żytkowiak

  Kserokopia wspomnień z pobytu w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Ravensbrück w latach 1944–1945

 3. Zbiór Zygmunta Żółcińskiego

  Notatka o zajściu na stacji kolejowej w Chełmie w związku ze śmiercią Władysława Sikorskiego w 1943 r.

 4. Zbiór Marka Żemisa

  Wykaz organizacji Polski Podziemnej działających w latach 1939–1944, broszura Regionalna Agencja Prasowa Polesie

 5. Zbiór Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Stołecznego Województwa Warszawskiego. Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

  Relacje świadków dot. zbrodni popełnionych przez nacjonalistów UPA na obywatelach polskich na terenie powiatów: Łuck, Włodzimierz, Dubno, Równe, Zdołbunów, Krzemieniec, Kostopol, Horochów, Kowel, Sarny i Luboml na Wołyniu w latach 1939–1944; listy osób zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich; periodyk „Komunikaty Towarzystwa im. Romana Dmowskiego” zawierający artykuł Jędrzeja Giertycha pt. O przeprowadzonej przez Ukraińców rzezi ludności polskiej z 1980 r.

 6. Zbiór Wydawnictwa „Książka i Wiedza” - materiały dot. planowanej publikacji pt. „IV Rzesza”

  Materiały przejęte przez GKBZHwP do planowanej publikacji pt. „IV Rzesza”. Fotokopie i odpisy materiałów z zasobu archiwalnego GKBZH w Polsce, archiwów państwowych, miejsc pamięci przy b. obozach koncentracyjnych oraz instytucji zagranicznych dot. niemieckich więzień i obozów, gett, eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej, masowych egzekucji, działalności funkcjonariuszy niemieckich oraz osób podejrzanych o zbrodnie wojenne, wysiedleń ludności oraz grabieży mienia, stosowania gazów w celu eksterminacji, udziału lekarzy niemieckich w eksperymentach pseudomedycznych, działania wymiaru sp...

 7. Zbiór wycinków prasowych dotyczących zbrodni hitlerowskich

  Zbiór zebrany przez GKBZNwP, GKBZHwP oraz GKBZHwP – IPN: wycinki z prasy krajowej i zagranicznej dot. m.in. zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej, działalności podziemia, ścigania i procesów karnych przestępców wojennych, działalności głównej i oddziałowych KBZHwP; opublikowane wspomnienia ofiar; fotokopie wycinków prasowych (m.in. z polskiej prasy okupacyjnej z 1943 r. dot. zamordowania oficerów polskich w Katyniu)

 8. Zbiór Doroty Fatimy Wolniarskiej-Witek

  Dokumentacja fotograficzna dot. działań Grupy Kampinos AK w czasie walk powstańczych w 1944 r.

 9. Zbiór wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy SS i Policji w GG

  Zbiór zebrany przez GKBZNwP: wytyczne w sprawie składania wniosków o nadanie Wo jen - nych Krzyży Zasługi i Wojennych Medali Zasługi, wnioski dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w GG, dowódcy Policji Porządkowej w GG, dowódcy SS i policji w dystrykcie warszawskim, komendanta Policji Porządkowej dla dystryktu warszawskiego, dowódcy SS i policji w dystrykcie radomskim, komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie radomskim, komendanta Policji Porządkowej w dystrykcie radomskim, inspektora służby specjalnej w Krakowie, komendanta Policji Bezpieczeńs...

 10. Zbiór Stefana Lecha Władyki

  Wspomnienia Stefana Lecha Władyki – żołnierza Brygady Świętokrzyskiej NSZ obejmujące lata 1945–1946 (kserokopia)

 11. Zbiór Tomasza Wiśniewskiego

  Fotografie przedstawiające front rosyjsko-niemiecki (I wojna światowa), kampanię wrześniową 1939 r., okupację niemiecką terenów Polski, życie codzienne żołnierzy niemieckich na tyłach frontu, walki frontowe, jeńców polskich, zniszczenia wojenne

 12. Zbiór Jadwigi Urbanik

  Wspomnienia Jadwigi Urbanik, przesiedlonej wraz z rodziną z pomorskiej wsi Brąchnowo do Niemiec w okresie 1939–1940

 13. Zbiór Jędrzeja Tucholskiego

  Reprodukcje fotografii oddziału partyzanckiego Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”; wydanie nadzwyczajne „Lwowskich Wiadomości” z 1 VIII 1941 r., kserokopie zeszytu ewidencyjnego żołnierzy PSZ na Zachodzie; karty ewidencyjne repatriantów, listy do archiwum MSW, karty imienne osób poszkodowanych, materiały przekazane przez archiwa b. państw ZSRS w sprawach represji obywateli polskich przez sowieckie władze w okresie 1939–1956, kartoteka funkcjonariuszy Policji Państwowej z lat 1918–1939, kartoteka posłów oraz członków organizac...

 14. Zbiór Witolda Szymańskiego

  Zbiór publikacji dot. II wojny światowej np. Informator o wystawie zorganizowanej w United States Holocaust Memoria Museum, Du Prel Max Freiherr, Das Generalgouvernement

 15. Zbiór Edmunda Sobczaka

  Zbiór opowiadań Edmunda Sobczaka dot. Holocaustu w Kępnie

 16. Zbiór Elżbiety Sidor

  Fotografie z okresu II wojny światowej

 17. Zbiór Ireny Rzeźniczak

  Materiały dot. Józefa Rzeźniczaka ps. „Zygmunt”, członka Tajnego Hufca Harcerzy, żołnierza wywiadu AK na Pomorzu

 18. Zbiór Tadeusza Różyckiego

  Relacje Tadeusza Różyckiego z działalności konspiracyjnej w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen (w latach 1944–1945) oraz współpracy z wartownikami – Ukraińcami w służbie niemieckiej

 19. Zbiór Zofii Roguskiej

  Materiały dot. Eugeniusza Roguskiego potwierdzające śmierć w KL Auschwitz (pliki cyfrowe)

 20. Zbiór redakcji „Zielony Sztandar” - materiały konkursu „Robotnicy przymusowi w III Rzeszy”

  Wspomnienia, relacje, pamiętniki i materiały dokumentacyjne robotników przymusowych nadesłane do redakcji „Zielonego Sztandaru” w związku z konkursem na temat przymusowej pracy Polaków w III Rzeszy