Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 23
Holding Institution: Rijksarchief in België, Dienst Archief Oorlogsslachtoffers / Archives de l'État en Belgique, Service Archives des Victimes de la Guerre
 1. Algemene Documentatie – overheid: de BO en zijn voorlopers – centrale diensten te Brussel.

  Hieronder worden de (deel)bestanden van de “Algemene Documentatie”, besproken in het tweede deel (“De Naoorlog”) van de inventaris van Nefors onder titel “Overheid: de B[estuursafdeling] O[orlogsslachtoffers] en zijn voorlopers”, ondertitel “Centrale Diensten te Brussel” gegroepeerd. De onderverdeling gebeurt per archiefvormer/rubriek. Algemeen: Ordner “Liste des rapatriés France et Malines” (Nefors nr. 1759) bevat registers van gerepatrieerde Joden die uit Frankrijk of Mechelen waren gedeporteerd; de lias “listes des rapatriés convois de Malines” (Nefors nr. 1761) handelt over gerepatrieer...

 2. Algemene Documentatie - Comité de Défense des Juifs (1942?-1944)/Aide aux Israélites Victimes de la Guerre (1944-1961)/Service Social Juif (1961-…).

  Dit bestand bestaat uit gemengd archief van de JVC-CDJ/AIVG/SSJ en de DGOS/DGVG. De map “Bijoux: documentation A.I.V.G.” (Nefors nr. 3743)(1949) bevat correspondentie (met o.a. adressenlijsten) tussen de AIVG, ORE/DER en de DGOS/DGVG in verband met teruggevonden juwelen. In r.123/tr.60.000 – 175.999 (1941-1962) noteren we o.a. de correspondentie van de AIVG met de Dienst Oorlogsslachtoffers, vertalingen van brieven van de Dienststelle Westen van Rosenberg, lijsten van Joden die gewerkt hebben voor de OT in Frankrijk, … Ook in r.123/tr.1 – 59.999 (1945-1950) vinden we briefwisseling tussen d...

 3. Algemene Documentatie – algemeen.

  In deze algemene fiche van het bestand “Algemene Documentatie – Documentation Générale” sommen we relevante archiefstukken op die om verschillende redenen niet in een aparte fiche zijn opgenomen. R.184/tr.109.359/2 beslaat 9 ordners (1940-1944) en bevat fiches van Belgen (wellicht ook uit Polen afkomstige Joden) die voor de Organisation Todt moesten werken en verzekerd werden door de ziekenkas van OT West te Saarbrücken en Saarbrücken-Campagne. R.497/tr.31.259 (1944) bevat het register van aanklachten tegen het Devisenschutzkommando. In r.184/tr.87.542/89 (1940-1944) vinden we documenten op...

 4. Algemene Documentatie – Limburg: provinciaal bestuur en gemeentebesturen.

  In dit bestand vinden we o.a. circulaires van het provinciebestuur van Limburg aan de burgemeesters, over de uit Antwerpen uitgewezen (niet-Belgische) Joden die zich verplicht in Limburg moesten vestigen (r.497/tr.142.546, periode 1940-1956). R.497/tr.150.172 (1941) bevat onder meer formulieren met berichten van verblijfsverandering van (Joodse) vreemdelingen van Antwerpen, Genk en andere Limburgse gemeenten, lijsten van uitwijkelingen in het kamp van Overpelt (1941) en Jodenregisters van enkele Limburgse gemeenten. Onder r.497/tr.150.635 (periode 1940-1958) vinden we registers van uitgewez...

 5. Algemene Documentatie – German Records Microfilmed at Alexandria.

  Dit bestand is slechts een selectie van de hele collectie German Records Microfilmed at Alexandria – het gaat om documenten uit de microfilms 93, 94, 95, 97 en 102. We vinden er hoofdzakelijk de activiteitsverslagen afkomstig van de Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich en de dagboeken (met bijlagen) van de Kommandostab in terug.

 6. Algemene Documentatie – overheid: andere behalve BO en voorgangers.

  Onder dit bestand worden stukken gegroepeerd die gevormd werden door diverse Belgische staatsinstellingen. Relevant zijn hier vooral de stukken die betrekking hebben op naoorlogse processen tegen Duitse en Belgische oorlogsmisdadigers of collaborateurs. We sommen op per archiefvormer. Auditoraat-Generaal: R.497/tr.153.975 (1946) bevat een schriftelijke verklaring van Johannes Frank, commandant van de Dossinkazerne. Krijgsauditoraat, krijgsraad en krijgshof Brussel: R.280/tr.85.481 (1950) bevat stukken over het proces tegen Max Boden, werkzaam in de ‘Joodse sectie’ van de Sipo in Brussel en ...

 7. Algemene Documentatie – Möbelaktion.

  In dit bestand groeperen we de archiefdocumenten die (uitsluitend) betrekking hebben op de Möbelaktion in België, en die beschreven worden onder de titels “Möbelaktion” (stukken afkomstig van het Duits bezettingsbestuur) en “Belgische firma’s en instanties betrokken bij Möbelaktion” (stukken afkomstig van diverse Duitse en Belgische instanties en privé-organisaties) in de inventaris van Nefors (respectievelijk nrs. 1302 – 1312 en 1534 – 1539). Möbelaktion: In de ordner “Möbelaktion. Ordonnances non traduites” (1942-1944) (Nefors nr. 1302) vinden we o.a. briefwisseling en notulen van het bez...

 8. Algemene Documentatie – Association des Juifs en Belgique.

  In dit bestand vinden we archiefdocumenten gevormd door de Vereniging der Joden in België/Association des Juifs en Belgique, en afkomstig van o.a. de VJB/AJB zelf, het auditoraat-generaal, Salomon Ullmann, … Het gaat onder andere om notulen van de verschillende bestuursorganen zoals het Comité Directeur (r.497/tr.146.666, periode 1942-1943) en het Comité Local de Bruxelles (r.497/tr.206.891 en r.715/tr.248.745, periode 1941-1943) en van gezamenlijke vergaderingen (r.497/tr.202.700 en r.715/tr.248.745, voor 1943-1944); rapporten over de financiële situatie en de activiteiten van het Comité L...

 9. Algemene Documentatie – Fonds Ondergedoken Kinderen.

  In dit bestand vinden we zowel de originele registers (de schriften), fiches als steekkaartensystemen gebruikt door de JVC-CDJ tijdens en na de Tweede Wereldoorlog om de groep Joodse kinderen die door toedoen van de organisatie bij diverse instellingen en privé-personen verborgen waren, te beheren, hen te identificeren en terug te vinden. Soms vinden we ook briefwisseling terug o.a. over de restitutie van de schriften waarin deze registers zijn opgemaakt. In de registers vinden we (afhankelijk van het soort schrift) doorgaans de volgende informatie: schuilnaam, echte naam en geboortedatum v...

 10. Algemene Documentatie – Fonds Marburg.

  Dit bestand bevat (kopies van) archiefdocumenten afkomstig van de Militärsbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich. Vertalingen in het Frans zijn voorhanden, geklasseerd op film- en (microfilm)kopienummer. We vinden in het bestand voornamelijk stukken afkomstig van de economische afdeling – Gruppe VII Arbeitseinsatz und Sozialwesen, inzake rekrutering en (al dan niet gedwongen) tewerkstelling van Belgen en vreemdelingen in Duitsland en noord-Frankrijk. Enkele ordners zijn specifiek relevant voor deze gids. R.184/tr.54.051 (1941-1944) handelt o.a. over anti-Joodse maatregelen en verordenin...

 11. Algemene Documentatie – Fonds Majestic.

  In dit bestand zitten (hoofdzakelijk afdrukken van gemicrofilmeerde) stukken uit het archief van de Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich. De ordner “inventaire archives Majestic” (Nefors nr. 1332) bevat nota’s van het DGOS/DGVG evenals overzichten van de documenten van dit bestand. R.184/tr.77.146 beslaat 12 ordners en handelt onder andere over anti-Joodse maatregelen, de Belgische economie (vb. de lederindustrie), gedwongen tewerkstelling in Frankrijk en Duitsland (o.a. voor de Organisation Todt), verdrijving van vreemdelingen uit de kuststreek, opsporing van verdachte personen,...

 12. Algemene Documentatie – Dossinkazerne Mechelen.

  Dit bestand bevat voornamelijk de originele (soms na de oorlog geannoteerde) registers van de 28 transporten die vanuit de Dossinkazerne vertrokken naar Duitse concentratie- en vernietigingskampen. Het gaat in het bijzonder om transporten “I” tot en met “XXVI”, en om de zogenaamde “Z”-transporten (van Turkse en Hongaarse Joden en van Roma). Daarnaast vinden we ook andere documenten zoals Duitse lijsten van deze transporten, lijsten van niet-transporteerbare zieken, (naoorlogse) lijsten van de ontsnapten van het XXste transport, nota’s over het XXste transport, AIVG-fiches en een notitieboek...

 13. Algemene Documentatie – Concentratiekampen.

  Vooreerst vermelden we de omvangrijke verzameling documenten in verband met voornamelijk Duitse maar ook Franse, Nederlandse, Italiaanse, Belgische, … concentratie-, vernietigings-, interneringskampen en gevangenissen. Het gaat o.a. om de kampen Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mittelbau-Dora, Flossenburg, Lublin-Majdanek, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück en Sachsenhausen. Over Buchenwald zijn de meeste documenten voorhanden. De (onvolledige) reeksen bevatten lijsten van gestorven, vermiste, overgeplaatste, gerepatrieerde, … gevangenen maar ook (eind)rapporten ov...

 14. Dossiers Individuels. SDR-DDO.

  Ce fonds est très riche. Il s’agit des dossiers nominatifs relatifs aux victimes constitués par l’administration du Service Victimes de Guerre. On notera trois séries de dossiers. La première série est classée par par ordre alphabétique du nom de famille. Ces dossiers ne sont pas complets, il y manque notamment la décision de présomption de décès. Ils sont en cours d’encodage et de classement. La deuxième série est constituée de dossiers classés par ordre numérique, avec un numéro à 6 chiffres, ils sont généralement complets. Le DG Victimes de Guerre a réorganisé ces dossiers individuels et...

 15. Dossiers Individuels. Statuts.

  Il s’agit des dossiers individuels de personnes ayant demandé à être reconnues en fonction d’un certain statut et les demandes de leurs ayants droit. Les statuts de reconnaissance nationale sont accordés aux personnes ayant fait preuve de mérite au niveau patriotique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a dix types de statuts: prisonnier politique, déporté pour le travail obligatoire, réfractaire au travail obligatoire, résistant civil, résistant par la presse clandestine, résistant au nazisme dans les régions annexées, incorporé de force dans l’armée allemande, pêcheur marin en tant de...

 16. Dossiers individuels. Pension d’invalidité.

  Ce fonds contient les dossiers de demandes de pension pour invalidité, pension pouvant être obtenue en fonction de quatre critères: personnes civiles; déportés au travail obligatoire; réfractaires et préjudice moral, principalement le cas des enfants cachés. De taille variable, ils contiennent notamment les rapports de la commission d’invalidité et de la correspondance. On y trouve fréquemment des protocoles médicaux et des données confidentielles. Ces dossiers sont divisés en deux séries: les dossiers de demande et la comptabilité.

 17. Fichier de l’AJB.

  Ce fichier comprend une fiche par personne, on y mentionne le chef de famille, la composition du ménage, l’âge de la personne, sa nationalité, son adresse. Chaque fiche est conservée en trois exemplaires. La plupart des fiches se rapportent à des Juifs habitant Bruxelles, on en notera quelques-unes pour Liège. Sur ces fiches sont également mentionnés le nom, prénom, date et lieu de naissance, statut marital, nationalité, profession, religion, nom du conjoint et date et lieu de naissance, nom des enfants et leur date et lieu de naissance. Le fichier original comprend également des fiches éta...

 18. Fichier de la Déportation et de la Persécution des Juifs et des Tsiganes de Belgique, dit Fichier de Malines.

  Ce fichier fut constitué par la Sipo-SD comme outil de base pour la déportation des Juifs et Tsiganes vers Auschwitz sur base des registres des Juifs établis par les communes. Il y est fait notamment mention de la date du convoi au départ de Malines, du numéro de convoi et du numéro de la personne déportée. Le fichier initial fut utilisé, après-guerre, par le DG Victimes de la Guerre comme instrument de travail pour la recherche des disparus. Il fut complété par des fiches établies par l’AIVG ou par le Ministère de la Reconstruction. Pour chaque individu, on compte en moyenne 4-5 fiches com...

 19. Fonds Service de l’Aide Gouvernementale.

  Ce fonds comprend des dossiers relatifs à l’aide de reconnaissance nationale, aide pécuniaire versée au début des années 1950. Il s’agissait d’aides et de mesures provisoires, dans l’attente d’une reconnaissance de statuts. Il s’agit principalement de dossiers administratifs comprenant de la correspondance.

 20. Fonds Milliard.

  Ce fonds concerne principalement les indemnisations versées aux prisonniers politiques par l’Allemagne dès la fin des années 1960. Ces indemnisations furent versées en quatre tranches. Ce fonds comprend une fiche par personne indemnisée, indiquant son adresse, les montants reçus et les dates de versement des indemnités.