Archival Descriptions

Displaying items 1 to 19 of 19
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie - Oddział w Chełmie
 1. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Chełmie

  • Local Liquidation Office in Chełm

  Dział I. Ogólny, referaty: Administracyjno-Gospodarczy, Finansowy z lat 1945-1951 (sygn. 1-113, 1048-1053); Dział II. Likwidacyjny, referaty: Ewidencyjny, Kwalifikacji Prawnej, Szacunkowy, Nieruchomości, Podreferat Przemysłowy, Ruchomości z lat [1937, 1941]1944-1951[1965], sygn. (114-589, 567-660, 662-1047); Dział III. Egzekucyjny z lat 1945-1951 (sygn. 590-566, 661)

 2. Akta gminy Wola Wereszczyńska w Urszulinie

  • Files of the commune of Wola Wereszczyńska with the seat in Urszulin

  Księgi ludności stałej - Jagodno, Urszulin, Aleksandrówka, Wytyczno, Zawadówka, Wujek, Nowe Załucze, Zabrodzie - 1901 (sygn. 0a-e); dokumenty do ksiąg ludności stałej wsi Jagodno z lat 1865-1925 (sygn. 175-179)działy: Ogólno-Organizacyjny - przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, zebranie i urzędowanie, protokoły: sesji rady, posiedzeń prezydium, komisji, sesji sołtysów, zebrań gromadzkich; kontrole wewnętrzne, majątek gminy z lat 1946-1954 (sygn. 1-35); Finansowo-Budżetowy - budżety gminy, sprawozdania budżetowe, dochody, wydatki i konta budżetowe, inwentarz gminy, wykazy gospodarstw...

 3. Akta gminy Sobibór w Woli Uhruskiej

  • Files of the commune of Sobibór with the seat in Wola Uhruska

  działy: Finansowo-Budżetowy - budżet gminy, księga kasowa wójta gminy, dochody budżetowe sumy przechodnie, dziennik główna z lat 1938-1944 (sygn. 1-6); Gospodarki Gminnej - akta komsacji - Uhrusk, Zastawie z lat 1937-1939 (sygn. 7)działy: Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, skargi i zażalenia, sprawy osobowe, zebrania i urzędowanie - korespondencja, protokoły z sesji rady, uchwały rady, protokoły z posiedzeń Prezydium, protokoły Zarządu Gminy, protokoły komisji, protokoły sesji sołtysów, zebrania gromadzkie, kontrole wewnętrzne, majątek gminy, budynki poukraińskie, sprawy administr...

 4. Akta gminy Wołoskowola

  • Files of the commune of Wołoskowola

  Księgi ludności stałej - Kamień, Nowiny z 1901 r. (sygn. 0a-0b); działy: Ogólno-Organizacyjny - księga uchwał rady narodowej, sołtysi, protokoły: posiedzeń prezydium, zarządu gminy, sesji rady, komisji z lat 1946-1954 (sygn. 1-33); Finansowo-Budżetowy - sprawy budżetowe, budżety gminy, preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe, księgi podatkowe, księgi budżetowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1944-1954 (sygn. 34-64, 68-124, 135-139); Gospodarki Gminnej - rolnictwo i leśnictwo - korespondencja, sprawy rolne z lat 1952-1954 (sygn. 140-142); Administracji Społecznej - wykaz...

 5. Akta gminy Wyryki

  • Files of the commune of Wyryki

  Zarząd Gminy Wyryki działy: Ogólno-Organizacyjny - protokoły dotyczące organizacji z lat 1926, 1940 (sygn. 1); Finansowo-Budżetowy - budżety gminy, kontrola wydatków, dochody budżetowe, podatek gruntowy, daniny z lat 1926-1946 (sygn. 2-10); Gospodarki Gminnej - wzory budowy mostów, plan mostu pod Kaplonosami, dzienniki podawcze z lat 1922-1923, 1926-1927, 1930-1931, 1940 (sygn. 11-15)Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Wyrykach (Zarząd Gminy do 1950 r.) działy: Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, kontrola służby urzędników, zebrania i urzędowanie, protokoły: sesji ra...

 6. Akta gminy Krzywowierzba

  • Files of the commune of Krzywowierzba

  działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 1-36); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 37-61, 65-66, 68, 74-76, 82-140, 147); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 149-182)

 7. Akta gminy Opole

  • Files of the commune of Opole

  działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1946-1954 (sygn. 1-36); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 37-67, 84-87, 93-115, 123, 158); Gospodarki Gminnej z lat 1948-1954 (sygn. 124-142); Administracji Społecznej - sprawy oświaty i kultury, gospodarki komunalnej z lat 1949-1954 (sygn. 143-146); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1948-1954 (sygn. 147-157159); sprawy osobowe pracowników Prezydium Gminnej Rady Narodowej Opole w Podedwórzu z lat 1953-1954 (sygn. 160); listy płac oraz wypłat zasiłków rodzinnych z lat 1951-1953 (sygn. 161); karty wynagrodzenia pracowników Prezydium Gminnej R...

 8. Akta gminy Romanów w Sosnówce

  • Files of the commune of Romanów with the seat in Sosnówka

  działy: Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe pracowników, zebrania i urzędowanie, protokoły: sesji rady, posiedzeń prezydium, komisji, sesji sołtysów, uchwały rady, kontrola społeczna z lat 1946-1954 (sygn. 1-31); Finansowo-Budżetowy - budżety gminy, sprawozdania budżetowe, księgi dochodów budżetowych, księgi wydatków budżetowych, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, elektryfikacja gminy Romanów z lat 1944-1954 (sygn. 32-80); Gospodarki Gminnej - sprawy gospodarcze, księga dróg i mostów, inżynieria gminy Romanów, sprawy rolne, rolnictwo i leśnictwo, sprawy rolne z l...

 9. Akta gminy Sławatycze w Hannie

  • Files of the commune of Sławatycze with the seat in Hanna

  działy: Finansowo-Budżetowy - budżet gminy, sprawozdania budżetowe, dochody i wydatki gminy z lat 1936-1940 (sygn. 1-7); działy: Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe pracowników, zebrania i urzędowanie - korespondencja, protokoły z sesji rady, uchwały rady, protokoł z posiedzeń Prezydium, protokoły komisji, protokoły sesji sołtysów, zebrania gromadzkie, kontrole wewnętrzne, książka inspekcji, majątek gminy z lat 1944-1954 (sygn. 9-51); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 52-86, 105-106, 114-135, 147-150); Gospodarki Gminnej - sprawy gospodarcze, drogi i place p...

 10. Akta gminy Uścimów

  • Files of the commune of Uścimów

  Zarząd Gminy Uścimów Liga Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej, akta tajne (m. in. mobilizacja rezerwistów w 1939 r.) z lat 1934-1939 (sygn. 0I, 0II)Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Uścimowie (Zarząd Gminy do 1950 r.) działy: Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, zebranie i urzędowanie, protokoły: sesji rady, posiedzeń zarządu gminy, posiedzeń prezydium, komisji, sesji sołtysów, kontrole wewnętrzne, majątek gminy z lat 1944-1954 (sygn. 1-34); Finansowo-Budżetowy - budżety gminy, roczne sprawozdania fiinansowe, dochody budżetowe, wydatki budżetowe, inwentarz gm...

 11. Akta gminy Tyśmienica

  • Files of the commune of Tyśmienica

  Zarząd Gminy Tyśmienica działy: Ogólno-Organizacyjny - księga uchwał gminnej rady z lat 1933-1938 (sygn. 1), gminna kasa pożyczkowo-oszczędnościowa (sygn. 20); sprawy osobowe z lat 1940-1943 (sygn. 2); rejestr odbywających karę z lat 1937-1942 (sygn. 3); Finansowo-Budżetowy - budżety z lat 1938-1943 (sygn. 4-6), sprawozdania rachunkowe z lat 1938-1939, 1941-1943 (sygn. 7-9), księgi finansowe z lat 1939, 1944-1945 (sygn. 10-12), dziennik główna z lat 1937-1938 (sygn. 13); Administracyjny (sprawy poruczone) - księga inwentarzowa z 1941 r. (sygn. 15); ewidencja i kontrola ruchu ludności z 1942...

 12. Akta gminy Wisznice

  • Files of the commune of Wisznice

  działy: Ogólno-Organizacyjny - majątek gminy, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, zebranie i urzędowanie ciał samorządowych, protokoły: sesji rady, posiedzeń prezydium, zarządu gminy, komisji, sesji sołtysów, zebrań gromadzkich; majątek gminy z lat 1941-1954 (sygn. 1, 15-53); Finansowo-Budżetowy - budżety gminy, korespondencja w sprawach budżetowych, sprawozdania budżetowe, dochody budżetowe, wydatki budżetowe, dziennik główna, dochody obce, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry przeliczeń podatków,...

 13. Akta gminy Włodawa

  • Files of the commune of Włodawa

  Zarząd Gminy Włodawa działy: Ogólno-Organizacyjny - księga uchwał rady gminy z lat 1934-1936 (sygn. 1); Finansowo-Budżetowy - budżety gminy, księgi kasowe wójta gminy, obrachunki, wymiar podatku gruntowego, księga biercza z lat 1934-1935, 1938, 1941-1945 (sygn. 2-8); Prezydium Gminnej Rady Narodowej we Włodawie (Zarząd Gminy do 1950 r.) działy: Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, protokoły: sesji rady, posiedzeń prezydium, zarządu gminy, komisji, sesji sołtysów, kontrole wewnętrzne, majątek gminy z lat 1945-1954 (sygn. 9-52); Finansowo-Budżetowy - korespondencja bud...

 14. Akta gminy Hańsk

  • Files of the commune of Hańsk

  0a-01 - księgi ludności stałej z 1901, 1914-1932; działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 1-33); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 34-65, 86-87, 94-117, 129-133); Gospodarki Gminnej z lat 1946-1947, 1949-1954 (sygn. 134-157); Administracji Społecznej z lat 1947-1954 (sygn. 158-166); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1947-1954 (sygn. 167-179)

 15. Akta gminy Mołodiatycze

  • Files of the commune of Mołodiatycze

  część I, przed 1944 r.: ewidencja lasów włościańskich na terenu gminy Mołodiatycze z 1939 r. (sygn. 1); dokumenty do ksiąg ludności stałej Trzeszczany z 1936 r. (sygn. 2); skorowidz do księgi ludności stałej wsi Dobromierzyce, gmina Mołodiatycze, powiat Hrubieszów z lat 1905-1930 (sygn. 3); część II, po 1944 r.: działy - Ogólno-Organizacyjny z lat 1949-1954 (sygn. 4-18, 97-100); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 19-69); Gospodarki Gminnej z lat 1951-1954 (sygn. 70-76); Administracji Społecznej z lat 1951-1954 (sygn. 77-79); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1945-1954 (sygn. ...

 16. Akta gminy Dębowa Kłoda

  • Files of the commune of Dębowa Kłoda

  Zarząd Gminy Dębowa Kłoda, działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1924-1938 (sygn. 1-19); Finansowo-Budżetowy z lat 1928-1944 (sygn. 20-28, 31-32, 34-50); Administracji Społecznej z lat 1924-1941 (sygn. 51-56, 187-194); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1897-1943, (sygn. 57-72, 73-92, 192-220); Prezydium Gminnej Rady Nardodowej w Dębowej Kłodzie (Zarząd Gminy do 1950 r.), działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 93-126); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 127-143, 145-153); Gospodarki Gminnej z lat 1946-1947 (sygn. 158-161); Administracji Społecznej z 1948 r. (sygn. 16...

 17. Akta gminy Werbkowice

  • Files of the commune of Werbkowice

  działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1939-1943, 1947-1954 (sygn. 1-43, 159-161); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 44-124); Gospodarki Gminnej z lat 1948-1954 (sygn. 125-131); Administracji Społecznej - sprawy oświaty i kultury z lat 1949-1954 (sygn. 132-134); gospodarka komunalna z lat 1951-1954 (sygn. 135); Administracyjny (sprawy poruczone) - sprawy wyborcze z 1952 r. (sygn. 136-137), sprawy USC z 1951 r. (sygn. 138); poświadczenie obywatelstwa i ewidencja ruchu ludności z lat 1949-1954 (sygn. 139); ewidencja ruchu ludności z lat 1952-1954 (sygn. 140-142); księgi kontroli ruchu lu...

 18. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

  referaty: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1950 (sygn. 1-72); Budżetowo-Gospodarczy z lat 1944-1950 (sygn. 73-87); Społeczno-Polityczny z lat 1944-1950 (sygn. 88-167, 1265-1266); Administracyjny z lat 1944-1950 (sygn. 168-241); Karno-Administracyjny z lat 1944-1950 (sygn. 242-252); Opieki Społecznej z lat 1945-1950 (sygn. 253-296); Zdrowia z lat 1946-1949 (sygn. 297-315); Weterynaryjny z 1946 r. (sygn. 316); Powiatowy Zarząd Drogowy z lat 1944-1950 (sygn. 317-420); Przemysłu i Handlu z lat 1944-1950 (sygn. 421-463); Aprowizacji z lat 1944-1950 (sygn. 464-625); Kultury i Sztuki z 1949 r. (syg...

 19. Polski Czerwony Krzyż w Hrubieszowie

  sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1931-1946 (sygn. 3, 14-22, 24, 39-40); sprawy finansowo-gospodarcze z lat 1935-1947 (sygn. 29-38); sprawy pomocy lekarskiej, opieki nad jeńcami i uchodźcami z lat 1937-1946 (sygn. 1, 2, 4-13, 23, 25-28)